Székács Autósiskola

A Székács Autósiskola 2021-től megkezdte működését, „B” és „T” kategóriás képzések keretében.

A tanulói bázist leginkább a törökszentmiklósi Székács középiskola diákjai adják, de a környék lakóinak is lehetősége van, igénybe venni a szolgáltatást.

Az elméleti képzés az iskola egyik tantermében történik, valamint az ügyfélfogadó, a tanpályák, és a „Bü” terem is Törökszentmiklós, Almásy út 50. szám alatt található.

1.- Képzőszerv megnevezése:

Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2.- Fantázianév: Székács Autósiskola

3.- Email cím: szekacs@szekacs.edu.hu

4.- Honlap címe: www.szekacsrki.hu

5.- Cégforma: Egyházi fenntartású szakképző intézmény

6.- Alapító okirat száma: 24/2020.06.01.

A képzési engedély száma: KGHF/10796/2021-ITM

FAR nyilvántartási szám: B/2021/000629

7.- Jogcíme: Tulajdonos

8.- Az iskolavezető neve: Mezei Zoltán – Azonosító száma: 10932

Email cím: mz.autosiskola@gmail.com

Telefonszám: 06-30-9134755

9.- Ügyfélfogadás helye: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

10.- Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől-csütörtökig 8:00 – 10:00 óráig

11.- Telephely címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

Telefonszám: 06 56 390 185

A tanfolyamra való felvétel módja

A tanfolyamra jelentkező hallgató jelentkezik az autósiskolánál.

Az iskolavezető a jelentkező adatait ellenőrzi, hogy a tanuló megfelel-e a beiskolázás feltételeinek. A tanfolyamra beiskolázás a tanulóval kötött Felnőttképzési Szerződés alapján történik. A szerződés egyik példánya a tanulónál marad, a másik a képzőszervnél. Fiatalkorú jelentkező esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges.

Alkalmassági vizsgálatok:

Előírt orvosi vizsgálaton kell részt venni a „B” kategóriára jelentkező hallgatóknak, az elméleti vizsgára bocsátás előtt.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése és vizsgája. Erről a hallgató igazolást kap. Az elsősegélynyújtó tanfolyam  megszervezésében a képzőszerv segítséget nyújt.

Az elsősegélynyújtó vizsga díja: 18000 Ft.

A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiadható a jármű vezetésére jogosító okmány a 31/1992./XII.19./ NH rendelet és a 11/1994./III. 10./KHVM rendelet alapján:

– orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi

– állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi

– védőnői

– dietetikusi

– mentőtiszti

– gyógytornász

– egészségügyi szakoktatói

– diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők

– közegészségügyi felügyelői főiskolán végzettek

– egészségügyi szakközépiskolát végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, „Trolibusz „ kategóriában járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983. december 31-e között szerzett „D járműkategóriás vezetői engedélyt.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

– Felnőttképzési szerződés megkötése

– Megfelelő életkor betöltése – 16 és fél év

   – alapfokú iskolai végzettség megléte

   – Megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

Mód és lehetőség van az alábbiakban feltüntetett életkor előtti beiskolázásra, de a tanuló csak a jármű vezetésére jogosító okmány feltételéül szabott életkor 17 év betöltése előtt leghamarabban 3 hónappal tehet elméleti vizsgát, illetve gyakorlati vizsgára csak akkor bocsátható, ha a 17 évet  betöltötte.

A tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Ön csak abban az országban kaphat jogosítványt, ahol életvitelszerűen tartózkodik. Általános szabályként ez az az ország, ahol Ön személyes kötelékek vagy munkavégzés végett legalább 185 napot tölt minden naptári évben. Elő fordulhat, hogy valakinek egyszerre két vagy több uniós országban vannak személyes vagy munkával kapcsolatos kötődései. Ilyenkor az az ország számít szokásos tartózkodási helynek, ahová személyes kötelékek fűzik – feltéve, hogy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó azokra, akik meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából költöznek egy időre valamelyik uniós tagállamba. Ha Ön azért költözik külföldre, hogy ott főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytasson, szokásos tartózkodási helye nem változik meg. Ennek ellenére igényelhet vezetői engedélyt a fogadó országban, ha bizonyítani tudja, hogy legalább 6 hónapja ott tanul.

 Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte illetve aki megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedés biztonsági feltételeknek, orvosi alkalmassági vizsgálattal rendelkezik, a jelentkezési lapot kitöltötte.

A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére, személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel, vagy az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával, vagy a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával. Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára a tanuló.

A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Ellenkező esetben csak új tanfolyam elvégzésével vizsgázhat.

Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte.

A BM rendeletben a járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül előirt életkort betöltötte.

Forgalmi vizsga csak sikeres elméleti vizsga után tehető. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható aki a kötelezően előírt 29 óra gyakorlati vezetést és az 580 km menettávolságot levezette.

Tantárgyak, óraszámok:

 Az elméleti tanfolyam minimális óraszáma 28 óra. A képzőszerv az alábbi óraszámokban tartja az egyes tantárgyakat:

Közlekedési ismeretek: 18 óra

Járművezetés elmélete: 6 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

Az elméleti órák időtartama: 45 perc.

A gyakorlati tantárgyak óraszámai:

Alapoktatás: 9 óra

Főoktatás: 20 óra, mely tartalmaz 14 óra városi, 4 óra országúti és 2 óra éjszakai vezetést.

Kötelezően előírt menettávolság: 580 km.

A gyakorlati órák időtartama: 50 perc.

Választható jármű típusok:

Ford Fiesta 

A tanuló által biztosított jármű esetén a használat feltételei:

A gépkocsi okmányai érvényesek legyenek (műszaki vizsga, T-vizsga, biztosítás,). A tanuló által biztosított járművel történő oktatás esetén a gyakorlati oktatási díjból a gépkocsi használat költségei a tanulót terhelik, amit a képzőszerv felé nem kell megfizetni.

Oktatás helyszíne:

Elmélet: Törökszentmiklós Almásy út 50.

Tanpálya: Törökszentmiklós Almásy út 50.

Forgalmi oktatás:

Törökszentmiklós, Szolnok

Hiányzás pótlása: az elméleti tanfolyamról történő hiányzást a tanulónak pótolnia kell.

A tanórák díja 6000 Ft/óra.

Tanfolyamok díjai:

B” elméleti oktatás (tantermi): 40000 Ft.

A járművezetési gyakorlati oktatás óradíja: 9000 Ft/ó

Mentességek:

A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – mentesíthető:

  • a mozgáskorlátozott,
  • siket,
  • aki a magyar nyelvet nem beszéli.

A tanuló jogai, kötelezettségei:

A tanulónak joga van a szerződést bármikor felbontani. A szerződésbontás feltétele, hogy a képzőszerv részére fennálló tartozásait rendezze.

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, abban az esetben a szerződés felbontását a tanulónak kell kezdeményezni Mezei Zoltán iskolavezetőnél.

A szerződés felbontását követően az iskolavezető „Képzési igazolást” ad ki az addig teljesített oktatást, illetve vizsgákat tartalmazva. Ezt két példányban megkapja a tanuló.

Ennek lebonyolítását a tanuló az ügyfélfogadási helyén és időben személyesen, vagy postai úton a képzőszerv címére postázva történhet.

A képzőszerv köteles a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletben foglaltak alapján a teljes képzési szolgáltatást a tanulók részére biztosítani, valamint a tanulóval kötött szerződés alapján a képzést elvégezni.

Vizsgadíjak:

Számítógépes elméleti vizsga: 4600,- Ft                     

Forgalomi vizsgadíj: 11000,- Ft

Összesen: 15600,- Ft

A vizsgadíjakat az autósiskola pénztárában fizetheti be a tanuló.

A járművezetésre jogosító okmány átvétele:

Ha a hallgató minden vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel , a Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg és a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Engedélyező hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály, Budapest Váci út 188., tel:06-1-4771551

A jelen vállalkozási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos PTk. rendelkezései az irányadók

Amennyiben a képzés során olyan panasza, kifogása, észrevétele van, amit a képzőszerv nem tud megnyugtatóan rendezni, akkor a képzés szakfelügyeletét ellátó szervhez fordulhat:

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közép kelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Után képzési Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Után képzési Osztály

5000 Szolnok, Indóház út 8.

Telefonszám: 06-56-426-703

2021 2. negyedév
VSM: elm.:-, forgalom:-, ÁKO:-, KK: 310.000 Ft.
A tanfolyamra való felvétel módja

A tanfolyamra jelentkező hallgató jelentkezik az autósiskolánál.

Az iskolavezető a jelentkező adatait ellenőrzi, hogy a tanuló megfelel-e a beiskolázás feltételeinek. A tanfolyamra beiskolázás a tanulóval kötött Felnőttképzési Szerződés alapján történik. A szerződés egyik példánya a tanulónál marad, a másik a képzőszervnél. Fiatalkorú jelentkező esetén a törvényes képviselő aláírása szükséges.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése és vizsgája. Erről a hallgató igazolást kap.  Az elsősegélynyújtó tanfolyam  megszervezésében a képzőszerv segítséget nyújt.

Az elsősegélynyújtó vizsga díja: 18000 Ft.

A Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás nélkül is kiadható a vezető engedély a 31/1992./XII.19./ NH rendelet és a 11/1994./III. 10./KHVM rendelet alapján:

– orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi

– állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi

– védőnői

– dietetikusi

– mentőtiszti

– gyógytornász

– egészségügyi szakoktatói

– diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők

– közegészségügyi felügyelői főiskolán végzettek

– egészségügyi szakközépiskolát végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, „Trolibusz „ kategóriában járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969 július 1-je és 1983. december 31-e között szerzett „D járműkategóriás vezetői engedélyt.

Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

– Felnőttképzési szerződés megkötése

– Megfelelő életkor betöltése – 15 és fél év

– Írni-olvasni tudás, a jelentkezési lapon nyilatkozik.

– Megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek

Mód és lehetőség van az alábbiakban feltüntetett életkor előtti beiskolázásra, de a tanuló csak a jármű vezetésére jogosító okmány feltételéül szabott életkor 16 év betöltése előtt leghamarabban 3 hónappal tehet elméleti vizsgát, illetve gyakorlati vizsgára csak akkor bocsátható, ha a 16 évet  betöltötte.

A tartózkodási engedélyre vonatkozó előírások: Ön csak abban az országban kaphat jogosítványt, ahol életvitelszerűen tartózkodik. Általános szabályként ez az az ország, ahol Ön személyes kötelékek vagy munkavégzés végett legalább 185 napot tölt minden naptári évben. Elő fordulhat, hogy valakinek egyszerre két vagy több uniós országban vannak személyes vagy munkával kapcsolatos kötődései. Ilyenkor az az ország számít szokásos tartózkodási helynek, ahová személyes kötelékek fűzik – feltéve, hogy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltétel nem alkalmazandó azokra, akik meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából költöznek egy időre valamelyik uniós tagállamba. Ha Ön azért költözik külföldre, hogy ott főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytasson, szokásos tartózkodási helye nem változik meg. Ennek ellenére igényelhet vezetői engedélyt a fogadó országban, ha bizonyítani tudja, hogy legalább 6 hónapja ott tanul.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte illetve aki megfelel a BM rendeletben meghatározott közlekedés biztonsági feltételeknek.

A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára a tanuló.

A tanfolyam megkezdésétől (első foglalkozás) számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie.  Ellenkező esetben csak új tanfolyam elvégzésével vizsgázhat. (Érvényes a 2013 október 1-ét követően indított tanfolyamokra.)

Rutin, valamint forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott.

A BM rendeletben a járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül előirt életkort betöltötte.

Forgalmi vizsga csak sikeres rutin vizsga után tehető.

A fent említett feltételek teljesülésének hiányában is gyakorlati vizsgára bocsátható az, aki a meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mezőgazdasági vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni.

Tantárgyak, óraszámok:

Az elméleti tanfolyam minimális óraszáma 46 óra. A képzőszerv az alábbi óraszámban tartja az egyes tantárgyakat:

Közlekedési ismeretek – 22 óra

Járművezetés elmélete – 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ism. – 6 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás – 10 óra

Az elméleti óra időtartama: 45 perc.

A gyakorlati tantárgy minimális óraszáma „T”. Kategóriában:

Rutin: 3 óra

Főoktatás:

Városi vezetés – 3 óra

Országúti vezetés – 3 óra

Könnyű terep – 3 óra

össz.: 12 óra

A gyakorlati óra időtartama: 50 perc.

Jármű típus: a tanulók a gyakorlati oktatáson Z-5211-es  típusú traktoron végzik a vezetést.

Oktatás helyszíne:

Elmélet, Rutin: Törökszentmiklós Almásy út 50.

Rutin vizsga Törökszentmiklós Almásy út 50.                         

Forgalmi oktatás és vizsga: Törökszentmiklós

Hiányzás pótlása: az elméleti tanfolyamról történő hiányzást a tanulónak pótolnia kell.

A tanórák pótlására konzultáció formájában van lehetőség.

A konzultációs tanórák díja 5000 Ft/óra.

Tanfolyamok díjai:

Elméleti oktatás: 55000 Ft. (ami az 46 óra elméleti oktatást tartalmazza)

A járművezetési gyakorlat óradíja: 9000 Ft.

Az elméleti és gyakorlati oktatás díját kézpénzben számla ellenében, vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

Mentesítések:

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező személyeket a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti.

A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló az iskolavezető által hitelesített- okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.

Vizsga alóli felmentést a Közlekedési Hatóság a Jelentkezési lapra tett bejegyzéssel engedélyezi. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító okirat és a korábban megszerzett vezetői engedély esetében is.

Mentesítések a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyból:

Bármely egyetem /főiskolán/szerzett

-gépészmérnöki /gépészüzemmérnöki/ oklevél

-mérnöktanári oklevél

 -műszaki tanári oklevél

 -műszaki oktatói oklevél

Katonai főiskolán szerzett

-harcjármű üzembentartó oklevél

 -katonai gépjármű üzemeltető oklevél

-gépjármű technikus tiszti képesítés

-harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

„Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél,

Technikusi oklevél /szakközépiskolai érettségi/

-járműgépész

-közlekedés gépész

-gépjármű technikai,

-gépjárműüzemi,

-mezőgazdasági gépész

-építőgépész

-gépjárművezető és karbantartó.

Szakmunkás bizonyítvány

                     -autószerelő 311-1 /301/

                     -autóvillamossági szerelő 311-2 /602/

                     -anyagmozgató gépszerelő 313-1 /304-3/

                     -építőgép szerelő 313-2 /304-2/

                     -mezőgazdasági gépszerelő 313-4 /304-4/

                     -gépjárművezető és karbantartó 2201 /309/

                     -mezőgazdasági gépész 2112

                     -erdőművelő, fakitermelő gépkezelő 1702

                     -állattartó telepi gépész 1706-1

                     -kertészeti gépész 1706-2

                     -növénytermesztő gépész 1706-3

                     -erdőgazdasági gépész 1706-4

                     -mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető 3 év kisérl. 1708

                     -mezőgazdasági gépjavító és karbantartó 4 év kisérleti 1709

A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan és vizsgatárgyból:

– munkavédelmi szakmérnöki, munkavédelmi üzemmérnöki  oklevél, felsőfokú munkavédelmi szakképesítő, munkavédelmi technikusi oklevél, középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. Január 1-je után tett sikeres vizsga a munkavédelem, tűzvédelem, szállítás vizsgatárgyból.

A már megszerzett vezetői engedélyről vagy a vezetői igazolványról fénymásolatot kell készíteni. Ezt az iskolavezető vagy az általa megbízott személy hitelesíti és a Jelentkezési laphoz csatolja, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon bemutatja

A tanuló jogai, kötelezettségei:

A tanulónak joga van a szerződést bármikor felbontani. A szerződésbontás feltétele, hogy a képzőszerv részére fennálló tartozásait rendezze.

Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, abban az esetben a szerződés felbontását a tanulónak kell kezdeményezni Mezei Zoltán   iskolavezetőnél.

A szerződés felbontását követően az iskolavezető „Képzési igazolást” ad ki az addig teljesített oktatást, illetve vizsgákat tartalmazva. Ezt két példányban megkapja a tanuló.

Ennek lebonyolítását a tanuló az ügyfélfogadási helyen és időben személyesen, vagy postai úton a képzőszerv címére postázva történhet.

A képzőszerv köteles a 24/2005 GKM rendeletben foglaltak alapján a teljes képzési szolgáltatást a tanulók részére biztosítani, valamint a tanulóval kötött szerződés alapján a képzést elvégezni.

Vizsgadíjak:

A, Elméleti vizsgadíjak (számítógépes):

– Közlekedési ismeretek 10500,- Ft

– Munkavédelem, tűzvédelem 10500,- Ft

B, Gyakorlati vizsgadíjak:

– Rutin vizsga 9700,- Ft   

– Forgalmi vizsga 7200,- Ft.   

A vizsgadíjakat az autósiskola pénztárában fizetheti be a tanuló.

A járművezetésre jogosító okmány átvétele: Ha a hallgató minden vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, és a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel , a Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg és a tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb igazolások (pl. elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását.

Engedélyező hatóság megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-Közlekedési Hatósági Főosztály, Budapest Váci út 188., tel:06-1-4771551

A jelen vállalkozási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos PTK. rendelkezései az irányadók

Amennyiben a képzés során olyan panasza, kifogása, észrevétele van, amit a Képzőszerv nem tud megnyugtatóan rendezni, akkor a képzés szakfelügyeletét ellátó szervhez fordulhat:

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Után képzési Főosztály

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Után képzési Osztály

5000 Szolnok, Indóház út 8.

Telefonszám: 06-56-426-703