Kategóriák

Ökoiskola

Az Oktatási és Kulturális, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatára beadott pályamunkánk alapján iskolánk elnyerte az ÖKOISKOLA címet a 2005-2008 közötti időszakra. A cím elnyerését tanúsító oklevelet 2005. június 3-án vehettük át a Városmajori Gimnáziumban.

Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében.
Az évente kiírt pályázat útján elnyerhető Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek – átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen – foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Mik is a fenntarthatóság elvei?

Az ENSZ 57. kongresszusáról kiadott közleménye ezt a következőképpen fogalmazza meg:
A fenntarthatóság nem pusztán természet- vagy környezetvédelem, hanem annak a megtanulása, hogyan éljünk egymást és a Földet tiszteletben tartva. A tanulás a fenntarthatóságért tehát azt jelenti, hogy olyan értékeket, viselkedésmódokat és tudást sajátítsunk el, ami lehetővé teszi számunkra a fejlődést anélkül, hogy ezzel megfosztanánk a következő nemzedéket ugyanettől a lehetőségtől.

A nemzetközi szervezet olyan fontosnak tartotta mindezt, hogy 2005-2014 évtizedét “A tanulás a fenntarthatóságért” évtizedének nyilvánította.

Mitől lesz egy iskola ökoiskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állam-polgár eszményképét tartják szem előtt.

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol:

– Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének.
– A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe.
– Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti.
– Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában
– Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik
– Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)

Tájékoztató az Ökoiskola Címről és az elnyerésére kiírt pályázatról

Az elmúlt években módosítottuk iskolánk pedagógiai programját, többek között azért is, hogy programunk megfeleljen az ökoiskolával szemben támasztott követelményeknek. Ezt a törekvésünket a szülői szervezet, a diákönkormányzat, is támogatta, a fenntartó jóváhagyta.

Milyen előnyökkel jár az Ökoiskola Cím elnyerése?

1. Ez egy megkülönböztető minőségjelző, melyet a nemzetközi kritériumokkal összhangban alakítottak ki, s amely vonzóvá teheti az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára.
2. Nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
3. A Cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A pályázati kiírásról

A címet egy 3 éves munkatervvel lehet elnyerni, illetve megújítani újabb 3 évre.
A munkatervben az iskolai élet minden területét érintő kritériumokat osztályozni kell:
1. már teljesült
2. vállaljuk a teljesítését 3 év alatt
3. nem teljesülhet 3 év alatt

Az iskolának nem kell az összes kritériumot egyszerre teljesítenie, mindössze 25 olyan kritérium van, melynek teljesítését az iskolának a Cím elnyeréséért teljesítenie kell 3 éven belül. – Ezek a legkönnyebben teljesíthető, általában az iskolákban már teljesített kritériumok.

A további kritériumok szabadon választhatóak, teljesítésüket csak hosszú távú célként kell az iskolának elfogadnia ahhoz, hogy ökoiskolává váljon.

A 3 éven belül vállalt kritériumokhoz az iskolának a pályázati munkatervében határidőt, felelős személyt és dokumentációt kell megjelölnie. A munkatervben foglaltak teljesülésének ellenőrzése ezek segítségével történik, így biztosítható, hogy az Ökoiskola Cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája., a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minőségjelzője legyen, melyért érdemes az iskoláknak erőfeszítéseket tennie, és amellyel az iskola kivívhatja mind a pedagógiai szakma, mind a fenntartó elismerését, támogatását.

A pályázathoz csatolandók a támogatói- és szándéknyilatkozatok:

az iskola részéről
a szülői és a diák szervezet részéről
a fenntartó
civil szervezetek

A pályázat megírására, gondozására iskolánkban pályázatírói u.n. “ökocsoport” alakult, melynek vezetője:

Dr. Szecsei István

Tagjai:
Annus Anita
Hámori Krisztina
Nagyné Bojtok Franciska